Njoftime

Njoftim per degjese publike (VNM)

April 25, 2017

Read More

Takim në formë diskutimi mbi Vleresimin e situates se Qeverisjes Vendore

njoftim takimi IDRA

March 29, 2017

Read More

Java evropiane e pastrimit të plazheve

njoftim publik

March 23, 2017

Read More

Shpallje per Njoftimin e subjektit per pjesemarrje ne procedim Administrative

February 21, 2017

Read More

Prokurimi Elektronik

Prokurimi Elektronik Prokurimi Elektronik – E-Procurement Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Himare , lutemi referojuni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/

January 13, 2017

Read More

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”  

November 23, 2016

Read More

Impiant i trajtimit të ujrave të ndotura

NJ O F T I M Ne kuader te Projektit “Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare” (ICZMCP) dhe Programit “Ruajtja dhe Zhvillimi i Fshatrave Bregdetare” (CVCDP), po financohet studimi i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM) per Impiantin e Trajtimit te Ujrave te Ndotura ne Himare. Si pjese e procesit te VNM dhe …

November 23, 2016

Read More

Gjithcka rreth SFRIP

Programi SFRIP është duke u zbatuar për Zonën Kadastrale Urbane dhe aktualisht jemi në fazën e konsultimit paraprak me publikun e cila do të vazhdojë në fshatra të tjerë të përfshuira në program edhe gjatë muajit Korrik 2011. Materialet e paraqitura sot më datën 07 Korrik 2011 në faqet elektronike përkatëse në lidhje me këtë …

November 23, 2016

Read More

LAJMERIM PER REGJISTRIMIN E PASURIVE TE PALUAJTSHME

REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË BASHKIA HIMARË Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës Adresa:Bashkia Himare Spile-Himare.Tel:0393 2355,Fax:03932534.e-mail:bashkiahimare@hotmail.com Himare më 15/10/2012 Lajmërohen të gjithë qytetarët, që kanë pronë në Bashkinë Himarë kudo që ndodhen dhe që disponojnë Çertifikatë Pronësie (hipotekim),

November 23, 2016

Read More

LIGJ Nr. 112/2013 PËR DEKORATAT, TITUJT E NDERIT

per-dekoratat-titujt-e-nderit-medaljet-dhe-titujt-vendore-te-nderit-ne-republiken-e-shqiperise

November 4, 2016

Read More