Legjislacioni

PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ligji_115_2014

0 comments

LIGJ Nr. 10 129, datë 11.5.2009 PËR GJENDJEN CIVILE

-per-gjendjen-civile-i-perditesuar-me-ndryshimet-130-2013-25-04-2013

0 comments

L I G J Nr.8224, datë 15.5.1997 PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISE TE BASHKISE

11-ligji-nr-8224-15-05-1997-per-policine-bashkiske1

0 comments

Ligji “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”

Ligji_per_mbrojtjen_e_te_dhenave_personale_9887_date_10_03_2008_i_ndryshuar

0 comments

Kodi i Procedurave Administrative

Kodi_Proc_Administrative_2009

0 comments

LIGJ Nr. 112/2013 PËR DEKORATAT, TITUJT E NDERIT

per-dekoratat-titujt-e-nderit-medaljet-dhe-titujt-vendore-te-nderit-ne-republiken-e-shqiperise

0 comments

LIGJ Nr. 9355, datë 10.3.2005 PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE

per-ndihmen-dhe-sherbimet-shoqerore

0 comments