Legjislacioni

Ligji “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”

Ligji_per_mbrojtjen_e_te_dhenave_personale_9887_date_10_03_2008_i_ndryshuar

0 comments

Kodi i Procedurave Administrative

Kodi_Proc_Administrative_2009

0 comments