Njoftime

Takim në formë diskutimi mbi Vleresimin e situates se Qeverisjes Vendore

njoftim takimi IDRA

0 comments

Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist)

Scan_20170328_143425-ilovepdf-compressed

0 comments

Java evropiane e pastrimit të plazheve

njoftim publik

0 comments

Rregjistri i kërkesave, Nëntor 2016 – Shkurt 2017

RREGJISTRI

0 comments

Njoftim per degjese publike te Planit te Pergjithshem Vendor (7/3/2017)

njoftim per vsm,

0 comments

Lajmerime per degjese publike

0 comments

Shpallje per Levizje Paralele

0 comments

Shpallje per Njoftimin e subjektit per pjesemarrje ne procedim Administrative

0 comments

Vendim nr.85. Mbi miratimin e nr. te punonjesve te Bashkise ,viti 2017

Vendim nr.85

0 comments

Rregullorja e Keshillit Bashkiak

Lexo dokumentin

0 comments

NJOFTIM – Për dëgjesë publike për njohjen e “Vlerësimit Strategjik Mjedisor” dhe “Draft-Planit” të planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Himarë

0 comments

Anullohet Degjesa Publike 23/11/2016

anullim-degjese

0 comments

Njoftim per degjese publik “Vleresimi strategjik mjedisor ” – “Draft-Planit”

njoftim-ppv

0 comments

Vendim per miratimin shtese buxheti ne zerin “INVESTIME”

120161110_12120204

0 comments

Vendim mbi miratimin e te drejtes per aplikim per projektet e BE-se – Interreg IPA II 2014-2020

120161110_12104209

0 comments

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit te vitit 2016 zeri “INVESTIME”

120161110_12074492

0 comments

Vendim mbi dhenien ne perdorim te godines se ish-Shkoles 8-vjecare Himare fshat Organizates Jo-fitimprurese “Vellazerimi” per tu perdorur per shkollen “OMIROS”vendim mbi dhenien ne perdorim te godines se ish-Shkoles 8-vjecare Himare fshat Organizates Jo-fitimprurese “Vellazerimi” per tu perdorur per shkollen “OMIROS”

120161110_12015319

0 comments

Vendim mbi miratimin per kalimin ne procesi te Bashkise Himare te territorit qe perfshin Z.K nr.2308 te Nj. Adm. Hore-Vranisht

120161110_11570628

0 comments

Vendim mbi zgjedhjen e Zvendeskryetarit te KSH. BASH.

120161110_11563430

0 comments

Vendim mbi miratimin e listes se prioriteteve per investime

120161110_11524968

0 comments

Vendim per paketen fiskale te vitit 2016

120161110_11520527

0 comments

VENDIM Nr. 143, datë 12.3.2014

per-procedurat-e-rekrutimit-te-perzgjedhjes-te-periudhes-se-proves-te-levizjes-paralele-e-te-ngritjes-ne-detyre-per-nepunesit-civile-te-kategorise-ekzekutive-etj

0 comments

VENDIM NR. 243, DATË 18.3.2015 PËR PRANIMIN, LËVIZJEN PARALELE

per-pranimin-levizjen-paralele-periudhen-e-proves-dhe-emerimin-ne-kategorine-ekzekutive

0 comments

Q.SHENDETSORE DHE NUMRAT KONTAKTI

0 comments

LIGJ Nr.9131, datë 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Ligji nr.9131, 8.9.2003

0 comments

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE NGA KONKURIMI I KRYER ME DATEN 23.05.2016

0 comments

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE NGA KONKURIMI I KRYER ME DATEN 27.05.2016

0 comments

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2016

vend-pf_

0 comments

Ligj “Per Veteqeverisjen Vendore”

LIGJI_139_2015_PER_VETEQEVERISJEN_VENDORE1  

0 comments

Ligji “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”

Ligji_per_mbrojtjen_e_te_dhenave_personale_9887_date_10_03_2008_i_ndryshuar

0 comments

Kodi i Procedurave Administrative

Kodi_Proc_Administrative_2009

0 comments

Vendim per Miratimin e Numrit Maksimal te Bashkise Himare dhe Nivelin e Pagave per Vitin 2016

STRUKURA 1

0 comments

RREGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION

Kthim pergjigje

0 comments

Per Miratimin e Programit te Transparences te Bashkise Himare

Transparenca

0 comments

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”  

0 comments

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist)

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive(Specialist)    

0 comments

Impiant i trajtimit të ujrave të ndotura

NJ O F T I M Ne kuader te Projektit “Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare” (ICZMCP) dhe Programit “Ruajtja dhe Zhvillimi i Fshatrave Bregdetare” (CVCDP), po financohet studimi i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM) per Impiantin e Trajtimit te Ujrave te Ndotura ne Himare. Si pjese e procesit te VNM dhe …

0 comments

Gjithcka rreth SFRIP

Programi SFRIP është duke u zbatuar për Zonën Kadastrale Urbane dhe aktualisht jemi në fazën e konsultimit paraprak me publikun e cila do të vazhdojë në fshatra të tjerë të përfshuira në program edhe gjatë muajit Korrik 2011. Materialet e paraqitura sot më datën 07 Korrik 2011 në faqet elektronike përkatëse në lidhje me këtë …

0 comments

LAJMERIM PER REGJISTRIMIN E PASURIVE TE PALUAJTSHME

REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË BASHKIA HIMARË Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës Adresa:Bashkia Himare Spile-Himare.Tel:0393 2355,Fax:03932534.e-mail:bashkiahimare@hotmail.com Himare më 15/10/2012 Lajmërohen të gjithë qytetarët, që kanë pronë në Bashkinë Himarë kudo që ndodhen dhe që disponojnë Çertifikatë Pronësie (hipotekim), për pasuritë e palujtshme: Banesa Hotele Bisnese (Dyqane) Kullota Tokë Bujqësore Të paraqiten deri më datën 20.11.2012 …

0 comments

LIGJ Nr. 112/2013 PËR DEKORATAT, TITUJT E NDERIT

per-dekoratat-titujt-e-nderit-medaljet-dhe-titujt-vendore-te-nderit-ne-republiken-e-shqiperise

0 comments

LIGJ Nr. 9355, datë 10.3.2005 PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE

per-ndihmen-dhe-sherbimet-shoqerore

0 comments

Njoftim publik per procesin e legalizimit

Njoftim Publik

0 comments

Lajmerim per Rehabilitimin Urban dhe Restaurimin e Qendrave Historike

lajmerim-dhermi

0 comments

Vendim per kalimin ne pronesi te pasurise se paluajtshme te ndertuar deri me 10.8.1991 per Vadhi Koco Llazari

Vendim

0 comments

Njoftim per Degjese publik

0 comments

Vendim per miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2012

Vendim 4

0 comments

Rikualifikim Urban SHeshi Lukove – Sheshi Borsh

0 comments

Njoftim i Bashkisë

0 comments