Taksat Vendore

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Vendimi PF

0 comments

FORMULAR VETËDEKLARIMI

forme-deklarimi-pasuri-reklame

0 comments

ANKIM ADMINISTRATIV TATIMOR

ankim_administrativ_tatimor

0 comments

“ PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017 ” BASHKIA E HIMARES

Vendimi PF

0 comments