Transparenca

Njoftim per degjese publike (VNM)

0 comments

Takim në formë diskutimi mbi Vleresimin e situates se Qeverisjes Vendore

njoftim takimi IDRA

0 comments

Java evropiane e pastrimit të plazheve

njoftim publik

0 comments

Shpallje per Njoftimin e subjektit per pjesemarrje ne procedim Administrative

0 comments

Prokurimi Elektronik

Prokurimi Elektronik Prokurimi Elektronik – E-Procurement Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Himare , lutemi referojuni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/

0 comments

Anullohet Degjesa Publike 23/11/2016

anullim-degjese

0 comments

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Vendimi PF

0 comments

Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist)

Scan_20170328_143425-ilovepdf-compressed

0 comments

Vendimet e Këshillit Bashkiak dt. 3/3/2017

per fondin e emergjencave himare-livadh lista perdoruesve faktik mbi miratimin e dhenies me qira te pronave te Bashkise Himare ndihma ekonomike

0 comments

Shpallje per Levizje Paralele

0 comments

Vendim per planin vjetor te pranimeve ne sherbimin civil 2017

Vendim nr.5 ,date 09.02.2017

0 comments

Vendim nr.85. Mbi miratimin e nr. te punonjesve te Bashkise ,viti 2017

Vendim nr.85

0 comments