Vendimet e K.B.

Shprehje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit të Bashkisë Himarë

Kliko për Dokumentin e plotë

0 comments

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

0 comments

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per vitin 2018-2020 Vendim 108 Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktikte tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne bashkine e Himare Vendim ‘109’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore e te …

0 comments

Vendimet e Keshillit Bashkiak 27.04.2017

shkrese

0 comments

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Vendimi PF

0 comments

Vendimet e Këshillit Bashkiak dt. 3/3/2017

per fondin e emergjencave himare-livadh lista perdoruesve faktik mbi miratimin e dhenies me qira te pronave te Bashkise Himare ndihma ekonomike

0 comments

Vendim nr.85. Mbi miratimin e nr. te punonjesve te Bashkise ,viti 2017

Vendim nr.85

0 comments

Vendim nr.90 Tematika e mbledhjeve te KB-se ,2017

Vendim nr.90

0 comments

Vendim mbi rishikimin e vendimit te K.B. nr.63 dt.29.07.2016 “Ndryshim ne detajimin e buxhetit të vitit 2016 në zërin INVESTIME”

120161110_12130509

0 comments

Vendim mbi miratimin e të drejtës për aplikim për projektet e BE-së

120161110_12095017

0 comments

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit e vitit 2016

120161110_12061830

0 comments

Vendim mbi dhënjen e autorizimit të Kryetarit të Bashkisë Himarë të zhvilloj të gjitha procedurat ligjore për konfliktet e kufinjve administrativo-territoriale

120161110_12053718

0 comments

Vendim për buxhetin afatmesëm të Bashkisë Himarë për vitin 2017-2019

120161110_12034665

0 comments

Vendim per miratimin e konformitetit te Nismes te Kryetarit per realizimin e disa Planeve te Detajuara Vendore

120161110_12005815

0 comments

Miratimi i listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore

120161110_11554688

0 comments

Vendim per miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2014

Vendim 3

0 comments

DEKLARATA E MISIONIT STRATEGJIK TE BASHKISE HIMARE 2016 – 2020

Deklarate e Misionit st.

0 comments

Vendim Mbi Miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare

Vendim Mbi Miratimin

0 comments

Vendim per Miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2015

Vendim

0 comments

Vendim per miratimin shtese buxheti ne zerin “INVESTIME”

120161110_12120204

0 comments

Vendim mbi miratimin e te drejtes per aplikim per projektet e BE-se – Interreg IPA II 2014-2020

120161110_12104209

0 comments

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit te vitit 2016 zeri “INVESTIME”

120161110_12074492

0 comments

Vendim mbi dhenien ne perdorim te godines se ish-Shkoles 8-vjecare Himare fshat Organizates Jo-fitimprurese “Vellazerimi” per tu perdorur per shkollen “OMIROS”vendim mbi dhenien ne perdorim te godines se ish-Shkoles 8-vjecare Himare fshat Organizates Jo-fitimprurese “Vellazerimi” per tu perdorur per shkollen “OMIROS”

120161110_12015319

0 comments

Vendim mbi miratimin per kalimin ne procesi te Bashkise Himare te territorit qe perfshin Z.K nr.2308 te Nj. Adm. Hore-Vranisht

120161110_11570628

0 comments

Vendim mbi zgjedhjen e Zvendeskryetarit te KSH. BASH.

120161110_11563430

0 comments

Vendim mbi miratimin e listes se prioriteteve per investime

120161110_11524968

0 comments

Vendim per Miratimin e Numrit Maksimal te Bashkise Himare dhe Nivelin e Pagave per Vitin 2016

STRUKTURA 1

0 comments

Per Miratimin e Programit te Transparences te Bashkise Himare

Transparenca

0 comments

Vendim per miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2012

Vendim 4

0 comments