Adresa postare elektronike për depozitimin e adresave apo vërerjtjeve

Adresa: Spile, Himarë

Kodi postar: 9425

Adresa elektonike: bashkiahimare@yahoo.com