Arkiva e kategorisë:

Legjislacioni

VENDIM NR. 243, DATË 18.3.2015 PËR PRANIMIN, LËVIZJEN PARALELE

Postuar në: 24-11-2016

per-pranimin-levizjen-paralele-periudhen-e-proves-dhe-emerimin-ne-kategorine-ekzekutive

LIGJ Nr.9131, datë 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Postuar në: 23-11-2016

Ligji nr.9131, 8.9.2003

Ligj “Per Veteqeverisjen Vendore”

Postuar në: 23-11-2016

LIGJI_139_2015_PER_VETEQEVERISJEN_VENDORE1  

Ligji “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”

Postuar në: 23-11-2016

Ligji_per_mbrojtjen_e_te_dhenave_personale_9887_date_10_03_2008_i_ndryshuar

Kodi i Procedurave Administrative

Postuar në: 23-11-2016

Kodi_Proc_Administrative_2009

LIGJ Nr. 112/2013 PËR DEKORATAT, TITUJT E NDERIT

Postuar në: 04-11-2016

per-dekoratat-titujt-e-nderit-medaljet-dhe-titujt-vendore-te-nderit-ne-republiken-e-shqiperise

LIGJ Nr. 9355, datë 10.3.2005 PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE

Postuar në: 04-11-2016

per-ndihmen-dhe-sherbimet-shoqerore