Legjislacioni

VENDIM Nr. 143, datë 12.3.2014

per-procedurat-e-rekrutimit-te-perzgjedhjes-te-periudhes-se-proves-te-levizjes-paralele-e-te-ngritjes-ne-detyre-per-nepunesit-civile-te-kategorise-ekzekutive-etj

November 24, 2016

Read More

VENDIM NR. 243, DATË 18.3.2015 PËR PRANIMIN, LËVIZJEN PARALELE

per-pranimin-levizjen-paralele-periudhen-e-proves-dhe-emerimin-ne-kategorine-ekzekutive

November 24, 2016

Read More

LIGJ Nr.9131, datë 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Ligji nr.9131, 8.9.2003

November 23, 2016

Read More

Ligj “Per Veteqeverisjen Vendore”

LIGJI_139_2015_PER_VETEQEVERISJEN_VENDORE1  

November 23, 2016

Read More