KERKESA PER INFORMIM

2 – Standardet dhe procedurat që duhen ndjekur për të bërë kërkesë për informim dhe ankesës

4 – Informacion i dhënë më parë

6 – Kufizimi i së drejtës së informimit