Legjislacioni

Kërkesë për tu trajtuar me strehim bazuar në LIGJIN Nr.9232 datë 13.05.2004

Formular-Strehimi

0 comments

LIGJI Nr.9232, datë 13.05.2004 “Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”

Ligji_nr._9232_date_13.05.2004

0 comments

LIGJ Nr. 8766 – PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI DHE PËR SHPËTIMIN

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. LIGJI-PER-MBROJTJEN-NGA-ZJARRI-DHE-P-R-SHP-TIMIN-i-perditesuar-1

0 comments

LIGJ Nr.8756, datë 26.3.2001 PËR EMERGJENCAT CIVILE

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. LIGJI-Nr.8756-datë-26.3.2001-PER-EMERGJENCAT-CIVILE-i-perditesuar

0 comments

LIGJI – “PËR PROKURIMIN PUBLIK”

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. Ligji_i_konsoliduar_05_02

0 comments

LIGJ Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. Ligji_146-2014,_per_njoftimin_dhe_konsultimin_publik

0 comments

LIGJ Nr. 115/2014 -PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. Ligji_115_2014

0 comments

Ligji Nr. 9643- Për prokurimin publik

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. Ligji_nr_9643_dt_20_11_07_Per_prokurimin_publik

0 comments

PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ligji_115_2014

0 comments

LIGJ Nr. 10 129, datë 11.5.2009 PËR GJENDJEN CIVILE

-per-gjendjen-civile-i-perditesuar-me-ndryshimet-130-2013-25-04-2013

0 comments

L I G J Nr.8224, datë 15.5.1997 PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISE TE BASHKISE

11-ligji-nr-8224-15-05-1997-per-policine-bashkiske1

0 comments

Ligji “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”

Ligji_per_mbrojtjen_e_te_dhenave_personale_9887_date_10_03_2008_i_ndryshuar

0 comments

Kodi i Procedurave Administrative

Kodi_Proc_Administrative_2009

0 comments

LIGJ Nr. 112/2013 PËR DEKORATAT, TITUJT E NDERIT

per-dekoratat-titujt-e-nderit-medaljet-dhe-titujt-vendore-te-nderit-ne-republiken-e-shqiperise

0 comments

LIGJ Nr. 9355, datë 10.3.2005 PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE

per-ndihmen-dhe-sherbimet-shoqerore

0 comments