NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL- Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm