NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-DREJTOR I DREJTORISË SË MENAXHIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS, PYJEVE DHE KULLOTAVE