NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e menaxhimit të aseteve , në drejtorinë juridike