NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Specialist i procedurave administrative në sektorin e prokurimeve dhe procedurave administrative