NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave