NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullota