NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave