NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës