NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokësl, pyjeve dhe kullotave