Njoftime

NJOFTIM PËR REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor i drejtorisë së shërbimeve publike dhe të mirëmbajtjes

Postuar në: 18-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-verifikimin-paraprak-Drejtor-i-sherbimeve-publike-dhe-mirembajtjes.pdf" title="Njoftim per verifikimin paraprak Drejtor i sherbimeve publike dhe mirembajtjes"]

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Koordinator i transparencës dhe konsultimit publik në sektorin e burimeve njerëzore dhe informacionit

Postuar në: 18-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-fituesin-Koordinator-per-transparencen-dhe-konsultimin-publik.pdf" title="Njoftim per fituesin Koordinator per transparencen dhe konsultimin publik"]

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Inspektor i vlerësimit dhe kontrollit të biznesit në sektorin e të ardhurave

Postuar në: 18-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-fituesin-Inspektor-i-vlreresimit-dhe-kontrollit-te-biznesit.pdf" title="Njoftim per fituesin Inspektor i vlreresimit dhe kontrollit te biznesit"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist i financës, në sektorin e financë buxhetit

Postuar në: 16-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-verifikimin-paraprak-Specialist-i-finances.pdf" title="Njoftim per verifikimin paraprak Specialist i finances"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRTJE NË DETYRË-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 16-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-verifikimin-paraprak-Drejtori-i-DMMTPK.pdf" title="Njoftim per verifikimin paraprak Drejtori i DMMTPK"]

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist i informimit dhe komunikimit për BE-në njësinë e integrimit evropian dhe investimet e huaja

Postuar në: 16-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-fituesin-Specialist-i-informimit-dhe-komunikimit-per-BE.pdf" title="Njoftim per fituesin Specialist i informimit dhe komunikimit per BE"]

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist për projektet e BE-së njësinë e integrimit evropian dhe investimet e huaja

Postuar në: 16-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-fituesin-Specialist-per-projektet-e-BE.pdf" title="Njoftim per fituesin Specialist per projektet e BE"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist auditues i brendshëm , në njësinë e auditimit të brendshëm

Postuar në: 16-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-verifikimin-paraprak-Specialist-i-auditit-te-brendshem.pdf" title="Njoftim per verifikimin paraprak Specialist i auditit te brendshem"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË- Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës

Postuar në: 16-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-verifikimin-paraprak-Pergjegjes-i-sektorit-te-MMT.pdf" title="Njoftim per verifikimin paraprak Pergjegjes i sektorit te MMT"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Inspektor i vlerësimit dhe kontrollit të biznesit, në sektorin e të ardhurave

Postuar në: 06-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Scanner-05-03-21-4.10.19.pdf" title="PDF Scanner 05-03-21 4.10.19"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Koordinator i transparencës dhe konsultimit publik në sektorin e burimeve njerëzore dhe informacionit

Postuar në: 06-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Scanner-05-03-21-4.09.08.pdf" title="PDF Scanner 05-03-21 4.09.08"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NËKATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drjtorisë së shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 06-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Scanner-05-03-21-4.08.23.pdf" title="PDF Scanner 05-03-21 4.08.23"]