Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist auditues i brendshëm në njësinë e auditimit të brendshëm

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-Andoni-4.pdf" title="Njoftim Andoni 4"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist i financës, në sektorin e financë buxhetit

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-Andoni-3.pdf" title="Njoftim Andoni 3"]

NJOFTIM MBI REZULTATIN E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-Andoni-2.pdf" title="Njoftim Andoni 2"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-Andoni-1.pdf" title="Njoftim Andoni 1"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR KATEGORINË E NIVELIT TE LARTË DREJTUES-Sekretar i Përgjithshëm

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Scanner-02-03-21-2.58.48.pdf" title="PDF Scanner 02-03-21 2.58.48"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist për projektet e BE-së, në njësinë e integrimit evropian dhe investimet e huaja

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Scanner-02-03-21-3.01.07-2.pdf" title="PDF Scanner 02-03-21 3.01.07 2"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Inspektor i vlerësimit dhe kontrollit të biznesit, në sektorin e të ardhurave

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/REPUBLIKA-E-SHQIPERISE.pdf" title="REPUBLIKA E SHQIPERISE"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Koordinator i transparencës dhe shërbimit publik, në sektorin e burimeve njerëzore dhe informacionit

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/DREJTORIA-E-BURIMEVE-NJEREZORE-1.pdf" title="DREJTORIA E BURIMEVE NJERÈZORE"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist i Informimit dhe komunikimit për BE-në, në njesine e integrimit evropian dhe investimet e huaja

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Bashkia-2.pdf" title="Bashkia 2"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR KATEGORINË E NIVELIT TË LARTË DREJTUES-Sekretar i Përgjithshëm

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/DREJTORIA-E-BURIMEVE-NJEREZORE.pdf" title="DREJTORIA E BURIMEVE NJERÉZORE"]

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist zyre për shërbimet dhe mirëmbajtjen, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Bashkia.pdf"]

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist i arsimit dhe i rinisë, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës dhe çështjeve sociale

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/NJOFTIM-FITUESI.pdf" title="NJOFTIM FITUESI"]