Njoftime

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit te vitit 2016 zeri “INVESTIME”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12074492

Vendim mbi dhenien ne perdorim te godines se ish-Shkoles 8-vjecare Himare fshat Organizates Jo-fitimprurese “Vellazerimi” per tu perdorur per shkollen “OMIROS”vendim mbi dhenien ne perdorim te godines se ish-Shkoles 8-vjecare Himare fshat Organizates Jo-fitimprurese “Vellazerimi” per tu perdorur per shkollen “OMIROS”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12015319

Vendim mbi miratimin per kalimin ne procesi te Bashkise Himare te territorit qe perfshin Z.K nr.2308 te Nj. Adm. Hore-Vranisht

Postuar në: 24-11-2016

120161110_11570628

Vendim mbi zgjedhjen e Zvendeskryetarit te KSH. BASH.

Postuar në: 24-11-2016

120161110_11563430

Vendim mbi miratimin e listes se prioriteteve per investime

Postuar në: 24-11-2016

120161110_11524968

VENDIM Nr. 143, datë 12.3.2014

Postuar në: 24-11-2016

per-procedurat-e-rekrutimit-te-perzgjedhjes-te-periudhes-se-proves-te-levizjes-paralele-e-te-ngritjes-ne-detyre-per-nepunesit-civile-te-kategorise-ekzekutive-etj

VENDIM NR. 243, DATË 18.3.2015 PËR PRANIMIN, LËVIZJEN PARALELE

Postuar në: 24-11-2016

per-pranimin-levizjen-paralele-periudhen-e-proves-dhe-emerimin-ne-kategorine-ekzekutive

LIGJ Nr.9131, datë 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Postuar në: 23-11-2016

Ligji nr.9131, 8.9.2003

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE NGA KONKURIMI I KRYER ME DATEN 23.05.2016

Postuar në: 23-11-2016

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE NGA KONKURIMI I KRYER ME DATEN 27.05.2016

Postuar në: 23-11-2016

Ligj “Per Veteqeverisjen Vendore”

Postuar në: 23-11-2016

LIGJI_139_2015_PER_VETEQEVERISJEN_VENDORE1  

Ligji “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”

Postuar në: 23-11-2016

Ligji_per_mbrojtjen_e_te_dhenave_personale_9887_date_10_03_2008_i_ndryshuar