Njoftime

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”

Postuar në: 23-11-2016

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”  

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist)

Postuar në: 23-11-2016

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive(Specialist)    

Impiant i trajtimit të ujrave të ndotura

Postuar në: 23-11-2016

NJ O F T I M Ne kuader te Projektit “Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare” (ICZMCP) dhe…

Gjithcka rreth SFRIP

Postuar në: 23-11-2016

Programi SFRIP është duke u zbatuar për Zonën Kadastrale Urbane dhe aktualisht jemi në fazën e konsultimit paraprak me publikun…

LAJMERIM PER REGJISTRIMIN E PASURIVE TE PALUAJTSHME

Postuar në: 23-11-2016

REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË BASHKIA HIMARË Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës Adresa:Bashkia Himare Spile-Himare.Tel:0393 2355,Fax:03932534.e-mail:bashkiahimare@hotmail.com Himare më 15/10/2012 Lajmërohen…

LIGJ Nr. 112/2013 PËR DEKORATAT, TITUJT E NDERIT

Postuar në: 04-11-2016

per-dekoratat-titujt-e-nderit-medaljet-dhe-titujt-vendore-te-nderit-ne-republiken-e-shqiperise

LIGJ Nr. 9355, datë 10.3.2005 PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE

Postuar në: 04-11-2016

per-ndihmen-dhe-sherbimet-shoqerore

Njoftim publik per procesin e legalizimit

Postuar në: 04-10-2016

Njoftim Publik

Lajmerim per Rehabilitimin Urban dhe Restaurimin e Qendrave Historike

Postuar në: 29-09-2016

lajmerim-dhermi

Vendim per kalimin ne pronesi te pasurise se paluajtshme te ndertuar deri me 10.8.1991 per Vadhi Koco Llazari

Postuar në: 13-09-2016

Vendim

Njoftim per Degjese publik

Postuar në: 29-07-2016

Vendim per miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2012

Postuar në: 24-06-2016

Vendim 4