ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I BASHKISE

Organizimi dhe funksionimi i Bashkisë

 

1 – ORGANIZIMI ADMINISTRATIVO – TERRITORIAL, MISIONI DHE FUNKSIONET 
      1.1 – NDARJA ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE
      1.2 – TË DREJTAT, PËRGJEGJËSITË DHE MISIONI
      1.3 – FUNKSIONET