ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I BASHKISE

Organizimi dhe funksionimi i Bashkisë

 

1 – ORGANIZIMI ADMINISTRATIVO – TERRITORIAL, MISIONI DHE FUNKSIONET 
      1.1 – NDARJA ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE
      1.2 – TË DREJTAT, PËRGJEGJËSITË DHE MISIONI
      1.3 – FUNKSIONET
2 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB
       2.1 – PËRBERJA DHE STRUKTURA
       2.2 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT
       2.3 – RREGULLORJA E KB

4 – ORGANI EKZEKUTIV (KRYETARI I BASHKISE)

6 – MEKANIZMAT MONITORUES DHE TË KONTROLLIT

  • Karta e auditimit të brëndshëm
  • Kodi i etikes per audituesit e brendshem
  • Plani strategjik dhe vjetor i njesive te auditimit te brendshem
  • Raporti i auditimit te brendshem te ushtruar ne bashki
  • Raporti perfundimtar i kontrollit te jashtem (KLSH) te ushtruar ne Bashki
  • Plani i veprimit per zbatimin e rekomandimeve te lena ne perfundim te procedurave te auditimit te brendshem dhe te jashtem

7 – KERKESA, ANKESA, SINJALIZIME DHE VËREJTJE QE LIDHEN ME VEPRIMET OSE MOSVEPRIMET E ORGANEVE DHE ADMINISTRATËS 

8 – STATISTIKAT VENDORE

  • Kalendari i Publikimit te statistikave vendore
  • Statistikat vendore me te dhenat kyc te bashkise sipas fushave kryesore dhe te ndara sipas gjinise
  • Struktura pergjegjese ne bashki per mbledhjen dhe perpunimin e statistikave vendore