PJESEMARRJA QYTETARE NE VENDIMMARRJE

1 – Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik

2 – Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje

4 – Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

5 – Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

8 – Raporti vjetor për transparencën