PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VIII
Në zbatim të Vendimit nr. 395, datë 29.04.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e gjashtë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”.
Informacionin rreth Programit, institucionet pjesëmarrëse, numrin e praktikantëve dhe profilet studimore të kërkuara mund t’i gjeni në linkun: http://praktika.riniafemijet.gov.al/, nga ku mund të kryeni edhe aplikimin online, pasi të klikoni në dritaren “Aplikimi”.
Aplikimi është i hapur për të rinjtë, që përmbushin këto kritere:
ü Të jenë 21-26 vjeç;
ü Të kenë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor”;
ü Të mos kenë qenë pjesë e programit gjatë thirrjeve të mëparshme .
Të rinjtë e interesuar duhet të aplikojnë vetëm në një institucion të caktuar, në të kundërt aplikimi i tyre nuk do të merret në konsideratë.
Dokumentet që duhet të ngarkojnë aplikantët janë :
a- CV (jetëshkrimin) e aplikantit;
b- Letra e motivimit
Afati për aplikim është nga data 1 qershor deri më datë 30 qershor 2023.
Pas mbylljes së aplikimeve, institucionet përkatëse do të lajmërojnë nëpërmjet postës elektronike të përzgjedhurit për të filluar praktikën 3- mujore, në periudhën 1 shtator 2023 – 1 dhjetor 2023.
Pjesëmarrësit do të përfshihen në një përvojë pune, në ndërveprim me profesionistët në administratën publike, institucionet e tjera publike, njësitë e vetëqeverisjes vendore, dhe shoqëritë tregtare, me qëllim përfitimin e njohurive praktike, pasurimin e jetëshkrimit të tyre, zgjerimin e rrjetit të kontakteve, aftësimin e mëtejshëm për punën në grup, përshtatshmërinë me ambientin e punës, ndërmarrjen e iniciativave etj..
Të gjithë praktikantët që e përfundojnë praktikën me sukses pajisen me certifikatë lëshuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Deparamenti i Administratës Publike dhe periudha tre – mujore e praktikës njihet si përvojë pune nga Departamenti i Administratës Publike

POST.jpeg