Prokurimi Elektronik

January 13, 2017

Prokurimi Elektronik
Prokurimi Elektronik – E-Procurement

a

Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Himare , lutemi referojuni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/

Last modified: April 13, 2017