Publikime

Drejtues i auditimit te brendshem

0 comments

Specialist i arsimit dhe rinise

0 comments

Specialist zyre per sherbimet dhe mirembajtjen

0 comments

Pergjegjesi sektorit te mirembajtjes se objekteve institucionale

0 comments

Specialist i shpenzimeve dhe kontabilitetit te pagave

0 comments

Sekretar i pergjithshem, Bashkia Himare

0 comments

Specialist i arsimit dhe rinise

0 comments

Specialist zyre per sherbimet dhe mirembajtjen

0 comments

Drejtues i auditimit te brendshem

0 comments

Pergjegjes i sektorit te mirembajtjes te objekteveinstitucionale

0 comments

Njoftim per vende te lira pune per pranimin ne nivelin baze ne sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin

0 comments

Plani vjetor i pranimeve Ne sherbimin civil, per vitin 2021

0 comments

Pergjegjes i sektorit te menaxhimit dhe mbrojtjes se tokes

0 comments

Specialist i Integrimit Evropian, ne Drejtorine e Sherbimeve Mbeshtetese

0 comments

Pergjegjes i Auditimit te Brendshem, ne njesine e auditimit te brendshem/ Levizje paralele

0 comments

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, Thirrja V ne video

0 comments

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

0 comments

Specialist Inxhinier ndertimi, ne Drejtorine e planifikimit dhe zhvillimit te Teritorit

0 comments

Specialist Arkitekt-Urbanist, ne drejtorine e planifikimit dhe zhvillimit te Teritorit

0 comments

Levizje paralele/Specialist i Buxhetit ne Drejtorine e zhvillimit ekonomik dhe social

0 comments

Levizje paralele/Pergjegjes i auditimit te brendshem, ne njesine e auditimit te brendshem

0 comments

Levizje paralele/Drejtor i drejtorise se menaxhimit dhe mbrojtjes se tokes, pyjeve dhe kullotes

0 comments

Buxheti 2020

0 comments

Shprehja ligjore per vendimet 31.10.2019 i keshillit bashkiak Himare

0 comments

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.21 DATE 31.10.2019

0 comments

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.20 DATE 31.10.2019

0 comments

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.19 DATE 31.10.2019

0 comments

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.18 DATE 31.10.2019

0 comments

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.17 DATE 31.10.2019

0 comments

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.16 DATE 31.10.2019

0 comments

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.15 DATE 31.10.2019

0 comments

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.14 DATE 31.10.2019

0 comments

Levizje paralele/Pozicioni Veteriner

0 comments

Levizje paralele/ Pergjegjes i sektorit te Finance buxhetit ne Drejtorine e zhvillimit Ekonomik dhe Social

0 comments

Levizje paralele/ Pergjegjes i sektorit te turizmit,arsimit, kultures,dhunes ne familje, barazise gjinore dhe NJMF

0 comments

Njoftim per station plazhi

Njoftim per stacione plazhi 2

0 comments

Karnavale 2019, Himare 8 Mars

0 comments

Njoftim

0 comments

Shprehje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit të Bashkisë Himarë

Kliko për Dokumentin e plotë

0 comments

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

0 comments

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per vitin 2018-2020 Vendim 108 Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktikte tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne bashkine e Himare Vendim ‘109’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore e te …

0 comments

Vendimet e Keshillit Bashkiak 27.04.2017

shkrese

0 comments

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE – Specialist Auditi i Brendshem

lista emra fitues auditi

0 comments

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Vendimi PF

0 comments

Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist)

Scan_20170328_143425-ilovepdf-compressed

0 comments

Vendimet e Këshillit Bashkiak dt. 3/3/2017

per fondin e emergjencave himare-livadh lista perdoruesve faktik mbi miratimin e dhenies me qira te pronave te Bashkise Himare ndihma ekonomike

0 comments

Shpallje per Levizje Paralele

0 comments

Vendim per planin vjetor te pranimeve ne sherbimin civil 2017

Vendim nr.5 ,date 09.02.2017

0 comments

Vendim nr.85. Mbi miratimin e nr. te punonjesve te Bashkise ,viti 2017

Vendim nr.85

0 comments

Vendim nr.90 Tematika e mbledhjeve te KB-se ,2017

Vendim nr.90

0 comments

Buxheti Himare 2016

Lexo dokumentin

0 comments

Vendim mbi rishikimin e vendimit te K.B. nr.63 dt.29.07.2016 “Ndryshim ne detajimin e buxhetit të vitit 2016 në zërin INVESTIME”

120161110_12130509

0 comments

Vendim mbi miratimin e të drejtës për aplikim për projektet e BE-së

120161110_12095017

0 comments

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit e vitit 2016

120161110_12061830

0 comments

Vendim mbi dhënjen e autorizimit të Kryetarit të Bashkisë Himarë të zhvilloj të gjitha procedurat ligjore për konfliktet e kufinjve administrativo-territoriale

120161110_12053718

0 comments

Vendim për buxhetin afatmesëm të Bashkisë Himarë për vitin 2017-2019

120161110_12034665

0 comments

Vendim për miratimin e listës së perdoruesve faktik të tokes bujqësore dhe emrat e subjekteve perfitues

120161110_12022967

0 comments

Vendim per miratimin e konformitetit te Nismes te Kryetarit per realizimin e disa Planeve te Detajuara Vendore

120161110_12005815

0 comments

Vendim mbi miratimin e Projektit te GIZ per realizimin e intenerareve te shtigjeve per ecje dhe ngjitje si dhe per bicikleta (mountain bikes)

120161110_11594860

0 comments

Miratimi i listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore

120161110_11554688

0 comments

Mbi caktimin e vend-grumbullimit te mbetjeve inerte ne zonen e Himares

120161110_11550228

0 comments

VENDIM Nr. 242, datë 18.3.2015 PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA

per-plotesimin-e-vendeve-te-lira-ne-kategorine-e-ulet-dhe-te-mesme-drejtuese

0 comments

Vendim per miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2014

Vendim 3

0 comments

Vendim Nr.30 dt.22.12.2010

Vendim 2

0 comments

Vendim Nr.114 dt.21/01/2013

Vendim

0 comments

Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise

Kodi_Punes

0 comments

LIGJ Nr. 33/2012 PËR REGJISTRIMIN E PASURIVE TË PALUAJTSHME

_PASURIVE_TE_PALUAJTSHME

0 comments

DEKLARATA E MISIONIT STRATEGJIK TE BASHKISE HIMARE 2016 – 2020

Deklarate e Misionit st.

0 comments

Ligj “Per te Drejten e Informimit”

ligj_nr_119_dt_18_9_2014_19327_1_E-drejta-e-informimit1

0 comments

Ligj “Per Nepunesin Civil”

LIGJ-Nr-152-2013-PER-NEPUNESIN-CIVIL

0 comments

Koordinatori per te Drejten e Informimit

KOORDINATORI

0 comments

Kerkese per Informacion Online

KERKESE PER INFORMACION ONLINE

0 comments

Vendim Mbi Miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare

Vendim Mbi Miratimin

0 comments

Vendim per Miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2015

Vendim

0 comments

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist Kontabilist i Shpenz. dhe te Ardh.))

Specialist Kontabilist i Shpenzimeve dhe te Ardhurave ne Njesine Administrative Lukove, Bashkia Himare

0 comments

Llojet e lejeve

Llojet e lejeve

0 comments

Lista e Kompanive te perzgjedhura per per punimet e ndertimit “Riparimi i Çative dhe Rigjallerimi i Fasadave”

Ne pergjigje te “Fteses per shprehje Interesi”, kjo eshte lista e Kompanive te perzgjedhura per punimet e ndertimit “Riparimi i Çative dhe Rigjallerimi i Fasadave”:   Nr. Kompania Qyteti 1 “Eni” Sh.p.k. Lushnje 2 JV. “Ilmed Konstruksion” Sh.p.k. + “Ndertuesi” sh.p.k. Vlore 3 “Mandi 1” Sh.p.k. Mamurras/Lac/Tirane 4 “Sterkaj” Sh.p.k. Shkoder 5 “S.I.A.C.” Sh.p.k. Durres …

0 comments

Broshura per Thirrjen e Katert per Aplikime

Broshura per Thirrjen e Katert per Aplikime

0 comments

Vendim per miratimin shtese buxheti ne zerin “INVESTIME”

120161110_12120204

0 comments

Vendim mbi miratimin e te drejtes per aplikim per projektet e BE-se – Interreg IPA II 2014-2020

120161110_12104209

0 comments

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit te vitit 2016 zeri “INVESTIME”

120161110_12074492

0 comments

Vendim mbi dhenien ne perdorim te godines se ish-Shkoles 8-vjecare Himare fshat Organizates Jo-fitimprurese “Vellazerimi” per tu perdorur per shkollen “OMIROS”vendim mbi dhenien ne perdorim te godines se ish-Shkoles 8-vjecare Himare fshat Organizates Jo-fitimprurese “Vellazerimi” per tu perdorur per shkollen “OMIROS”

120161110_12015319

0 comments

Vendim mbi miratimin per kalimin ne procesi te Bashkise Himare te territorit qe perfshin Z.K nr.2308 te Nj. Adm. Hore-Vranisht

120161110_11570628

0 comments

Vendim mbi zgjedhjen e Zvendeskryetarit te KSH. BASH.

120161110_11563430

0 comments

Vendim mbi miratimin e listes se prioriteteve per investime

120161110_11524968

0 comments

VENDIM Nr. 143, datë 12.3.2014

per-procedurat-e-rekrutimit-te-perzgjedhjes-te-periudhes-se-proves-te-levizjes-paralele-e-te-ngritjes-ne-detyre-per-nepunesit-civile-te-kategorise-ekzekutive-etj

0 comments

VENDIM NR. 243, DATË 18.3.2015 PËR PRANIMIN, LËVIZJEN PARALELE

per-pranimin-levizjen-paralele-periudhen-e-proves-dhe-emerimin-ne-kategorine-ekzekutive

0 comments

LIGJ Nr.9131, datë 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Ligji nr.9131, 8.9.2003

0 comments

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE NGA KONKURIMI I KRYER ME DATEN 23.05.2016

0 comments

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE NGA KONKURIMI I KRYER ME DATEN 27.05.2016

0 comments

Ligj “Per Veteqeverisjen Vendore”

LIGJI_139_2015_PER_VETEQEVERISJEN_VENDORE1  

0 comments

Vendim per Miratimin e Numrit Maksimal te Bashkise Himare dhe Nivelin e Pagave per Vitin 2016

STRUKTURA 1

0 comments

Per Miratimin e Programit te Transparences te Bashkise Himare

Transparenca

0 comments

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist)

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive(Specialist)    

0 comments

Vendim per miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2012

Vendim 4

0 comments