Shërbime administrative në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

  • Liçensë dhe certifikatë transporti për transport udhëtarësh me taksi.
  • Liçensë dhe certificate transporti për transport udhëtarësh me linjë të rregullt qytetëse.
  • Liçensë dhe certificate transporti për transport mallrash për të tretë dhe me qira brenda vendit.
  • Certifikatë për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet.
  • Autorizim për parkim të rezervuar.
  • Autorizim për tregëtim me pakicë të karburantëve, të gazit dhe n/produkte të tyre.
  • Autorizim për tregëtim të lëndëve djegëse.