Shërbime në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

 1. Leje për pajisje për hapësirat reklamuese.
 2. Pajisje me leje për zhvillimin e aktiviteteve argëtuese, kulturore, manifeste politike etj.
 3. Pajisje me leje për zhvillim panairi në hapësira publike.
 4. Pajisje me leje për zënie hapësire publike nga aktivitetet restorative/ rekreative.
 5. Informimin në lidhje me zhvillimin e pronës sipas PPV.
 6. Hartim i PDV
 7. Hartim gentplan (i azhornuar) i pronës për leje zhvillimi dhe deklarime paraprake.
 8. Konfirmimin për vijën kufizuese të qytetit të Himarës.
 9. Leje zhvillimi.
 10. Leje ndërtimi.
 11. Ndryshim i aktivitetit/funksionit.
 12. Rishikim i kushteve të lejes së ndërtimit.
 13. Shtyrja e afatit të lejes së ndërtimit.
 14. Ndryshimi i subjektit zbatues.
 15. Konfirmim i lejes së ndërtimit.
 16. Deklaratë për kryerje punimesh.

 

 

(Shënim: Kjo listë shërbimesh mund të jetë e përditësueshme me element të rinj)