Shërbime në fushën e mbrojtjes së mjedisit

 

                           Sektori i Pyjeve Kullotave dhe Ruajtja e Mjedisit

 • Është përgjegjës për administrimin e çdo çështje që lidh hartimin e politikave dhe

planeve për mbrojtjen ,zhvillimin dhe shfrytëzimin e kontrolluar të fondit pyjor e

kullosor në Bashkinë Himarë.

 • Merr pjesë në organizimin dhe implementimin e planeve operacionale të mbarështimit

të pyjeve dhe kullotave.

 • Punon për hartimin e planeve dhe projekteve për mbrojtjen dhe zhvillimin e pyjeve dhe

kullotave.

 • Zbaton me përpikmëri planin e mbarështimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda

territorit.

 • Bashkëpunon me Policinë Bashkiake si dhe me Policinë e Rendit për organizimin e

shërbimit pyjor dhe inspektimit të pyjeve dhe kullotave.

 • Harton dhe merr pjesë në hartimin e projekteve tekniko-ekonomike për zbatimin e

masave për trajtimin e pyjeve dhe kullotave.

 • Harton projekt-akte dhe/ose projekt urdhëra që lidhen me mbrojtjen dhe menaxhimin e

pyjeve dhe kullotave.

 • Harton dhe shqyrton dokumentacionin tekniko-ligjor për proçedurat e dhënies në

përdorim të pyjeve dhe kullotave sipas legjislacionit në fuqi.

 • Monitoron parqet dhe pyjet që administron Bashkia nëpërmjet evidentimit të

problematikave të hasura dhe raporton tek eprori përkatës.

 • Bashkëpunon me struktura të tjera institucionale duke dhënë informacionet e duhura ,në

zbatim të strategjisë dhe planit kombëtar,për menaxhimin e mjedisit.

 • Adapton politikat kombëtare për mbrojtjen e mjedisit në nivelin e Bashkisë Himarë.

duke përcaktuar objektivat e zhvillimit dhe indikatorët për matjen e realizimit të tyre në

nivel local.

 • Bashkëpunon ngushtësisht me struktura të tjera institucionale për zbatimin e projekteve

me karakter mjedisor ,për zbutjen e ndikimeve negative në mjedis në bashkëpunim me

organizma të tjerë dhe komunitetin.

 • Bashkëpunon me struktura të tjera institucionale duke dhënë informacionet e duhura

,me qëllim përmirsimin e metodologjisë së trajtimit të mbetjeve në zbatim të strategjisë

dhe planit kombëtar për menaxhimin e mbetjeve.

 • Bashkëpunon ngushtësisht me struktura të tjera politikë bërëse dhe menaxhon punën

për dhënien e informacioneve,mbi menaxhimin e mbetjeve me qëllim informimin aktiv

të komunitetit.

 • Monitoron vendet e depozitimit të mbetjeve nëpërmjet evidentimit të problematikave të

hasura dhe raporton tek eprori përkatës.

 • Organizon një regjistër të përditësuar të pikave me risk në depozitimin e mbetjeve

urbane dhe të ngurta duke përcaktuar dhe kategoritë e riskut.