SHERBIME QE OFRON BASHKIA

1 – Shërbime

 • Shërbime në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike
 • Shërbime në fushën e shërbimeve sociale
 • Shërbime në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese
 • Shërbime në fushën e mbrojtjes së mjedisit
 • Shërbime në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
 • Shërbime në fushën e zhvillimit ekonomik vendor
 • Shërbime në fushën e sigurisë publike
 • Shërbime në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara

2 – Shërbime administrative

 • Shërbime administrative në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike
 • Shërbime administrative në fushën e shërbimeve sociale
 • Shërbime administrative në fushën e kulturës sportit dhe shërbimeve argëtuese
 • Shërbime administrative në fushën e mbrojtjes së mjedisit
 • Shërbime administrative në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
 • Shërbime administrative  në fushën e zhvillimit ekonomik vendor
 • Shërbime administrative në fushën e sigurisë publike
 • Shërbimet administrative në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara

3 – Kontratat publike

 • Objekti i kontratës publike
 • Numri i referencës së procedurës/ kontratës
 • Lloji i procedurës
 • Termat dhe kushtet e kontratës
 • Kohëzgjatja e kontratës
 • Vlera e kontratës
 • Te dhënat e autoritetit kontraktor
 • Te dhënat e kontraktorit/nënkontraktorit
 • Treguesit për matjen e përmbushjes së kontratës
 • Strukturat publike përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e kontratës
 • Procedurat që duhet ndjekur për të bërë një ankimim
 • Raportet e kontrollit, monitorimit dhe auditimit mbi zbatimin e kontratës

4 – E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet

 • Procedurave për të bërë ankesa apo vërejtje në lidhje me shërbimet
 • Adresa postare/elektronike për depozitimin e ankesave apo vërejtjeve