SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NDRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit_compressed