SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRIJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë juridike_compressed