SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave_compressed