SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave