Transparenca

Kjo faqe e qasjes ndaj informacionit publik përmban udhëzime, procedura dhe dokumentacionin e përgjithshëm që krijon, mban dhe përpunon Bashkia Himarë, si autoritet publik, informacion që ofrohet pa kërkesë nga publiku dhe i vihet atij në dispozicion pa pagesë, ndërtuar sipas përcaktimeve të Ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Informacioni i paraqitur në këtë faqe, mund të kërkohet edhe zyrtarisht nga çdo shtetas me anë të një kërkese me shkrim sipas mënyrës dhe standarteve të përcaktuara nga ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Megjithatë, kjo nuk është një listë të plotë të burimeve të informacionit të mbajtura nga Bashkia Himarë.

Programi i Transperencës i Bashkisë Himarë është miratuar me Vendimin Nr.214 të Këshillit të Bashkisë

Programi i Transperencës i Bashkisë Himarë është miratuar me Vendimin Nr.214 të Këshillit të Bashkisë Himarë, datë 24.12.2018, të cilin të plotë mund ta gjeni duke klikuar:

, datë 24.12.2018, të cilin të plotë mund ta gjeni duke klikuar:

Hyrje ne Programin e Transparences

pdfresizer.com-pdf-resize-10

Miratimi i programit te transparences per Bashkine Himare

VENDIM-I-KESHILLIT-BASHKIAK-HIMARE-NR.214-DT.-21.12.2018

Progrmi i Transparences

Programi-i-Transparences-1-ilovepdf-compressed

Shënim:Kërkuesi i dokumenteve duhet të paguajë të gjitha shpenzimet administrative për riprodhimin, apo përgatitjen e dokumenteve të kërkuara, në përputhje me tarifat e miratuara nga Këshilli i Bashkisë Himare.

Mekanizmat dhe procedurat e ndjekura nga ana e Bashkise Himare

Mekanizmat-dhe-procedurat-e-ndjekura-nga-ana-e-Bashkise-himare-converted