TRANSPARENCA DHE LLOGARIDHENIA EKONOMIKO FINANCIARE

1 – Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor

 • Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

2 – Paketa fiskale taksa dhe tarifa

 • Baza e taksave dhe tarifave
 • Niveli i taksave dhe tarifave
 • Përjashtimet dhe lehtësimet e subjekteve te caktuara
 • Afatet e pagesave
 • Gjobat dhe kamatvonesat e aplikueshme
 • Ankimimet

3 – Plani strategjik i zhvillimi të bashkisë

 • Plani strategjik i zhvillimit të bashkisë
 • Politikat për zhvillimin e qendrueshem në një afat kohor jo më pak se 5 vjet
 • Synimet kryesore për cdo fushë përgjegjësie
 • Veprimet që duhen ndërmarrë duke parashikuar edhe kostot përkatëse
 • Burimet e financimit

4 – Programi buxhetor afatmesëm vendor

 • Plani buxhetor afatmesëm  dhe paketa fiskale 2024-2026
 • Dokumenti i parë i programit buxhetor
 • Dokumenti i rishikuar i programit buxhetor afatmesëm
 • Dokumenti i plotë i programit buxhetor afatmesëm dhe informacioni për dy vitet e fundit , vitin buxhetor dhe tre vitet vijuese për cdo program

5 – Buxheti

 • Buxheti i vitit 2024
 • Treguesit financiarë
 • Numrin e punonjësve buxhetore , për cdo njësi shpenzuese
 • Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik
 • Viti 2020
 • Viti 2021
 • Viti 2022

6 – Zbatimi i buxhetit

 • Raporti mujor i përmbledhur mbi ecurinë e realizimit të treguesve kryesore të të ardhurave dhe shpenzimeve

7 – Monitorimi dhe mbikqyrja e buxhetit

 • Raporte të monitorimit të zbatimit të buxhetit
 • Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit
 • Raporti i performancës vjetore
 • Paraqitja web
 • Pasqyra financiare vjetore
 • Informacioni për zbatimin dhe monitorimin e kontratave
 • Regjistri i realizimeve të procedurave të prokurimit publik

8 – Vështirsitë financiare

 • Plani për daljen nga situata e vështirsive financiare

9 – Shitja ose dhënia me qera e pronave dhe aseteve

 • Asetet dhe pronat e ofruara për shitje ose dhënie me qera
 • Kriteret që duhet të plotësohen

10 – Donacionet

  • Emri i donatorit
  • Shumës së donacionit
  • Qëllimi i donacionit