Vende të lira pune

Pergjegjes i sektorit te menaxhimit dhe mbrojtjes se tokes

0 comments

Specialist i Integrimit Evropian, ne Drejtorine e Sherbimeve Mbeshtetese

0 comments

Pergjegjes i Auditimit te Brendshem, ne njesine e auditimit te brendshem/ Levizje paralele

0 comments

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, Thirrja V ne video

0 comments

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

0 comments

Specialist Inxhinier ndertimi, ne Drejtorine e planifikimit dhe zhvillimit te Teritorit

0 comments

Specialist Arkitekt-Urbanist, ne drejtorine e planifikimit dhe zhvillimit te Teritorit

0 comments

Levizje paralele/Specialist i Buxhetit ne Drejtorine e zhvillimit ekonomik dhe social

0 comments

Levizje paralele/Pergjegjes i auditimit te brendshem, ne njesine e auditimit te brendshem

0 comments

Levizje paralele/Drejtor i drejtorise se menaxhimit dhe mbrojtjes se tokes, pyjeve dhe kullotes

0 comments

Levizje paralele/Pozicioni Veteriner

0 comments

Levizje paralele/ Pergjegjes i sektorit te Finance buxhetit ne Drejtorine e zhvillimit Ekonomik dhe Social

0 comments

Levizje paralele/ Pergjegjes i sektorit te turizmit,arsimit, kultures,dhunes ne familje, barazise gjinore dhe NJMF

0 comments

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE – Specialist Auditi i Brendshem

lista emra fitues auditi

0 comments

Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist)

Scan_20170328_143425-ilovepdf-compressed

0 comments

Shpallje per Levizje Paralele

0 comments

Vendim per planin vjetor te pranimeve ne sherbimin civil 2017

Vendim nr.5 ,date 09.02.2017

0 comments

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE NGA KONKURIMI I KRYER ME DATEN 23.05.2016

0 comments

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE NGA KONKURIMI I KRYER ME DATEN 27.05.2016

0 comments

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist)

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive(Specialist)    

0 comments