VENDIM për disa shtesa në planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil, për vitin 2021_compressed