VENDIM PËR PLANIN VJETOR TË PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR VITIN 2022