Lista e Vendimeve 106-115
Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017
Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per vitin 2018-2020
Vendim 108 Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktikte tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne bashkine e Himare
Vendim ‘109’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne Bashkine himare
Vendim ‘110’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktike, te tokave bujqesore te fshatit Nivice
Vendim ‘111’ Per antologjine e bregdetit te himares
Vendim ‘112’ Per dhenien e ndihmes ekonomike per periudhen 01-31 Maj 2017
Vendim ‘113’ Mbi dhenienme qira te tokes djere subjektit ‘FISH PLANET’
Vendim ‘114’ Mbi miratimin e dhenies me qira te pronave te palujtshme te Bashkise Himare
Vendim ‘115’ Mbi miratimin e strategjise Lokale te zhvillimit te turizmit per Bashkine Himare