NJ O F T I M
Ne kuader te Projektit “Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare” (ICZMCP) dhe Programit “Ruajtja dhe Zhvillimi i Fshatrave Bregdetare” (CVCDP), po financohet studimi i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM) per Impiantin e Trajtimit te Ujrave te Ndotura ne Himare.
Si pjese e procesit te VNM dhe ne vijim te Takimit te Pare me Publikun do te organizohet Takimi i Dyte me Publikun, i cili do te mbahet me:
Date 06 Shtator, 2012, diten e Enjte,
ora 11:00, ne sallen e Bashkise Himare.
 Konsulenti do te prezantoje Draftin e Raportit te VNM dhe do te marre komente, per t’i reflektuar ne Raportin Final te VNM.
Ftohen te marrin pjese per te diskutuar ne kete takim te gjitha palet e interesuara: Pushteti Vendor, institucione e shoqata te ndryshme si dhe perfaqesues te komunitetit.
Ju faleminderit!
Bashkia Himare
Himare, me 16 Gusht, 2012