Kthim përgjigje për shkresën nr. 2419 datë 17.06.2021