REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË
Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës
Adresa:Bashkia Himare Spile-Himare.Tel:0393 2355,Fax:03932534.e-mail:bashkiahimare@hotmail.com
Himare më 15/10/2012
Lajmërohen të gjithë qytetarët, që kanë pronë në Bashkinë Himarë kudo që ndodhen dhe që disponojnë Çertifikatë Pronësie (hipotekim), për pasuritë e palujtshme:

Të paraqiten deri më datën 20.11.2012 pranë Drejtorisë M.M.T. Bashkia  Himarë, duke paraqitur Çertifikatën e Pronësisë  dhe Plan Vendosjen e pronës të dixhitalizuar.
Ky bashkëpunim do të na ndihmojë në vazhdimin e procesit të rregjistrimit të pasurive.
Ju faleminderit për bashkëpunimin
Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtes së Tokës
Drejtori
Jerasimo Bash