NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e shërbimeve pblike dhe mirëmbajtjes