NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINËEKZEKUTIVE-Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm