NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes