NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes