Tender – Expert i jashtem

September 5, 2018

Bashkia Himare ne cilesine e Autoritetit Kotraktues, shpall te hapur proceduren (single tender) per prokurimin e ofruesit te sherbimeve “Expert i jashtem” per aktivitetet :

2.2.1,

2.2.2,

3.2.1,

4.2.1,

4.2.2,

4.2.3,

4.25,

5.2.2,

te Projektit IDEA, financuar nga programi INTERREG CBC IPA Greqi-Shqiperi 2014-2020

 

Qellimi i kesaj kontrate eshte te realizoje koordinimin e  projektit me aktore te ndryshem qe operojne ne territor ne fushen e sipermarrje sociale, te dizenjoje dhe implementoje strategji per te terjequr investitore potenciale, te pergatise raporte bazuar ne analiza te kontekstit aktual te sipermarrjeve sociale, zhvillimin e Planit te komunikimit dhe kodit respektiv si dhe koordinim me Komitetin e Perbashket te menaxhimit te Projektit.

Kontrata do te jete global price  me cmim limit 12500 Euro

Deadline i paraqitjes se aplikimeve eshte  data 24.09.2018 ora 16:00

Ftohen persona fizike me eksperience ne implementimin e projekteve te KE-se te aplikojne per kete sherbim.

Te gjithe subjektet e interesuar mund te terheqin dokumentacionin e tenderit prane Bashkise Himare  brenda dates 10.09.2018 ora 16:00

Last modified: September 6, 2018